บริการของเรานโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใสและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริษัทในบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด

2.1 เพื่อใช้ในการติดต่อ ยืนยัน หรือระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดจะเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพียงเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ผ่านทางเอกสารสมัครงาน ใบสอบถาม การโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ ระหว่างบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(2) จากบุคคลที่สาม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสาร หรือช่องทางอื่นๆ

4. ข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

4.2 บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

(1) จัดเก็บในรูปแบบ Soft Copy และ Hard Copy ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

(2) จัดเก็บตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บแล้ว บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดจะดำเนินการทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการทำลายข้อมูล หรือลบทิ้งซึ่งข้อมูลภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดได้

6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดได้

6.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

6.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

6.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

6.7 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

7. ช่องทางการติดต่อ

บริษัท ไทยไอจิเดนกิ จำกัด

204 หมู่ที่ 2 ซอยแพรกษา ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Website : www.thaiaichi.co.th

E-mail : contact@ thaiaichi.co.th

โทรศัพท์ : 02-702-7161-4

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบใน website ของบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดโดยเร็วที่สุด

หากพบเห็นการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดผลฉบับนี้ สามารถร้องเรียนการกระทำดังกล่าวแก่บริษัทไทยไอจิเดนกิจำกัดได้ที่ช่องทางการติดต่อข้างต้น